Stanovy cykloklubu MKCK

Stanovy
Malokarpatského Cykloklubu

I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. V spoločnom záujme regenerovať svoje sily, športovo sa vyžiť, odpočinúť si a zabezpečiť si podmienky na uvedené aktivity, združujú sa občania Slovenskej republiky (ďalej len členovia) do združenia s názvom „Malokarpatský Cykloklub“ (ďalej MKCK) za podmienok uvedených v týchto stanovách.
2. MKCK je samostatnou, otvorenou, dobrovoľnou, demokratickou, neziskovou, nepolitickou a nenáboženskou organizáciou. MKCK je členom Slovenského cykloklubu (ďalej SCK).
3. MKCK je právnickou osobou so sídlom v Trnave, Čajkovského 17.
4. Symboliku MKCK tvorí znak a vlajka. Znak je kruhový, čierno – biely. Tvorí ho na bielom podklade čierne koleso bicykla, ktoré v hornej časti prechádza do siluety hrebeňa Malých Karpát. Po stranách sú symboly miest Piešťany a Trnava, okolo je nápis Malokarpatský Cykloklub (podľa prílohy č. 1 k stanovám). Klubovými farbami sú modrá a žltá. Vlajku MKCK tvorí žltý a modrý vodorovný pruh.

II.
Predmet Činnosti MKCK

1. Predmetom činnosti MKCK je uspokojovanie mnohostranných záujmov a záľub svojich členov vytváraním podmienok na cykloturistické aktivity svojich členov a sympatizantov. Na uskutočnenie týchto cieľov MKCK bude najmä:
a) zastupovať záujmy svojich členov v tuzemsku a v zahraničí,
b) podieľať sa na vytváraní priaznivých podmienok na pohyb na bicykli pre svojich členov a širokú verejnosť,
c) získavať zľavy pre svojich členov najmä pri ubytovaní a pri kúpe, opravách cyklistického tovaru a pod.,
d) organizovať cykloturistické, turistické, športové a iné osvetové podujatia,
e) vykonávať verejno-prospešnú činnosť, zameranú na vytváranie podmienok na zdravý pohyb na bicykli (napríklad značkovanie, tvorba a údržba cyklochodníkov a magistrál, osadzovanie máp a informačných panelov, sprievodcovská činnosť, atď.),
f) zabezpečovať a distribuovať materiály potrebné k činnosti MKCK (najmä katalógy, metodické publikácie, informačné listy, časopisy, mapy, sprievodcov, záznamníky, atď.),

III.
Členstvo v MKCK

1. Členom MKCK sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá vyjadrí písomný súhlas so stanovami klubu a ochotu riadiť sa nimi.
2. Členstvo vzniká rozhodnutím schôdze členov.
3. Členstvo zaniká:
a) písomným rozhodnutím člena,
b) rozhodnutím schôdze členov,
c) neplnením povinností člena MKCK.

IV.práva a povinnosti Členov MKCK

1. Každý člen MKCK má právo:
a) podieľať sa prostredníctvom výkonu svojho hlasovacieho práva a spôsobmi stanovenými týmito stanovami na rozhodovaní, riadení a kontrole všetkých činností týkajúcich sa MKCK a predmetu jeho činnosti,
b) voliť a byť volený do orgánov MKCK,
c) získavať odborné znalosti v rámci MKCK,
d) informovať sa o vedení pokladne klubu, predkladať návrhy schôdzi členov MKCK a požadovať od zástupcov klubu vysvetlenia,
e) užívať zľavy a výhody poskytované MKCK a SCK,
f) vystúpiť z klubu.
2. Člen MKCK nemôže hlasovať, ak schôdza členov MKCK rozhoduje o návrhu na jeho vylúčenie z MKCK.
3. Člen MKCK, ktorý vystupuje, alebo je vylúčený z klubu, nemá nárok na vrátenie svojho peňažného vkladu.
4. Každý člen MKCK je povinný:
a) riadiť sa stanovami klubu a rozhodnutiami schôdze členov MKCK,
b) včas odvádzať klubu členské príspevky a iné peňažné príspevky v súlade s rozhodnutiami členskej schôdze, ktorá vopred rozhodne o výške prípadných poplatkov z omeškania,
c) tajomníkovi MKCK poskytnúť údaje na evidenciu členstva,
d) zdržať sa akéhokoľvek konania znemožňujúceho alebo sťažujúceho riadnu činnosť klubu.

V.
Orgány MKCK

Orgánmi MKCK sú:
a) schôdza členov,
b) Výbor,
c) predseda,
d) podpredsedovia,
e) pokladník,
f) tajomník,
g) revízna komisia.

VI.
Schôdza členov

1. Schôdza členov je najvyšším orgánom MKCK.
2. Do výlučnej pôsobnosti schôdze členov patrí najmä:
a) rozhodovanie o vzniku, zlúčení a zániku MKCK,
b) schvaľovanie stanov MKCK, zmien v nich a doplnkov k nim,
c) voľba a odvolávanie predsedu, podpredsedov, pokladníka, tajomníka, revíznej komisie,
d) schvaľovanie plánov činností, výročných a revíznych správ,
e) rozhodovanie o výške, termínoch splatnosti a spôsobe úhrady vkladov členov a členských príspevkov a o výške prípadných poplatkov z omeškania,
f) rozhodovanie o použití peňažných prostriedkov klubu,
g) rozhodovanie o výške peňažných prostriedkov, s ktorými môžu disponovať ostatné orgány klubu,
h) rozhodovanie o činnostiach, ktoré majú vykonávať členovia na napåňanie predmetu činností klubu,
i) rozhodovanie o prijatí nového člena do klubu,
j) rozhodovanie o vylúčení člena, ktorý závažne poruší stanovy klubu.
3. Schôdza si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach týkajúcich sa klubu.
4. Závery zo svojich rokovaní schôdza členov schvaľuje hlasovaním. Hlasovanie je zvyčajne verejné.
5. Každému členovi MKCK prislúcha pri hlasovaní na schôdzi členov jeden hlas.
6. Závery schôdze sú prijímané formou rozhodnutí. Rozhodnutia schôdze sú označené: CC/SS/RRRR, kde CC je poradové číslo rozhodnutia, SS je poradové číslo schôdze, na ktorej bolo rozhodnutie prijaté a RRRR je rok, v ktorom bolo rozhodnutie prijaté.
7. Schôdza môže prijímať rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov.
8. Z každého rokovania schôdze sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje:
a) označenie zápisu vo forme SS/RRRR, kde SS je poradové číslo schôdze a RRRR je rok, v ktorom bola schôdza konaná,
b) miesto a čas rokovania schôdze,
c) meno vedúceho rokovania schôdze,
d) informáciu o stave pokladne MKCK,
e) dôležité udalosti a  vyhlásenia v priebehu schôdze,
f) rozhodnutia schôdze s uvedením poctu hlasov pre, proti a počet nehlasujúcich,
g) námietka člena proti niektorému rozhodnutiu schôdze, pokiaľ o jej zapísanie požiada,
h) meno a podpis zapisovateľa (zvyčajné tajomníka klubu),
i) podpis predsedu klubu a overovateľov zápisu.
9. Zápisy zo zasadnutí schôdze uschováva tajomník po celú dobu trvania klubu.
10. Schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok. Zvoláva a vedie ju predseda. Právo zvolať schôdzu prislúcha aj ostatným členom, pokiaľ sa na tom dohodne najmenej polovica z nich.

VII.
Výbor MKCK

1. Výbor je výkonným orgánom MKCK a riadi činnosť klubu v období medzi schôdzami členov. Za svoju činnosť je výbor zodpovedný najvyššiemu orgánu MKCK.
2. Výbor pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu MKCK a pripravuje podklady na tieto rokovania.
3. Výbor tvoria:
a) predseda MKCK,
b) podpredseda pre koordináciu Piešťany – Trnava,
c) podpredseda pre propagáciu,
d) podpredseda pre vnútornú činnosť,
e) podpredseda pre značkársku činnosť,
f) pokladník,
g) tajomník.
4. Členovia výboru sú povinní informovať ostatných členov klubu o všetkom, čo môže mat podstatný vplyv na činnosť klubu.

VIII.
Predseda klubu

1.    Predseda klubu je oprávnený vystupovať v mene klubu, jednať s inými subjektami a disponovať peňažnými prostriedkami len v zmysle stanov a rozhodnutí prijatých schôdzou. Predseda klubu je povinný informovať bez zbytočného odkladu členov výboru o všetkom, čo môže mať podstatný vplyv na predmet činnosti klubu.

IX.
Podpredsedovia klubu

1. Na základe poverenia predsedom klubu, ktoré obsahuje predsedom vymedzený okruh činností môžu predsedu klubu zastupovať podpredsedovia.
2. Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, výbor do nasledujúcej schôdze členov poverí jedného z podpredsedov zastupovaním predsedu MKCK.
3. Počet a zameranie podpredsedov môže určiť schôdza členov.

X.
Pokladník

1. Pokladník vedie účtovnú agendu klubu a evidenciu schôdzou odsúhlasených vkladov a výdavkov.
2. Pokladník vedie osobitne evidenciu členských príspevkov.
3. Pokladník klubu je povinný informovať na každej schôdzi o stave úctu a o stave členských príspevkov.
4. Disponovať prostriedkami na úcte klubu môže len v zmysle rozhodnutí prijatých schôdzou a podľa týchto stanov.

XI.
Tajomník

1. Tajomník MKCK pripravuje a archivuje všetky písomnosti klubu, najmä rozhodnutia schôdze, zoznam členov, dohody, korešpondenciu, zápisy z rokovaní, pozvánky a pod.
2. Na podnet zvolávateľa schôdze tajomník pozýva všetkých členov MKCK na schôdzu.

XII.
Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu MKCK. Členstvo v revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v orgánoch klubu.
2. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov MKCK, hospodárenie MKCK, upozorňuje orgány klubu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
3. Revízna komisia má troch členov, ktorých volí schôdza členov MKCK účelovo podľa potreby, najmenej však jeden krát za rok na kontrolu hospodárenia MKCK.

XIII.
Hospodárenie a Majetok MKCK

1. Zásady hospodárenia MKCK:
a) Peňažné prostriedky budú podľa rozhodnutí schôdze členov účelovo vynakladané na výdavky súvisiace s predmetom činnosti klubu podľa čl. II. stanov.
b) Podpisové právo na disponovanie s peniazmi vloženými na bankový účet MKCK má pokladník a členovia výboru. Na právoplatný platobný príkaz z účtu klubu sú potrebné dva podpisy členov výboru, spravidla je to podpis pokladníka a ďalšieho člena výboru.
2. Majetok MKCK:
Majetok klubu tvoria peňažné prostriedky uložené na bankovom účte MKCK a v hotovosti u pokladníka.
3. Zdroje peňažných prostriedkov sú najmä:
a) zakladateľské príspevky,
b) členské príspevky,
c) dary, príspevky, dotácie od domácich a zahraničných právnických a fyzických osôb,
d) úroky z peňažných prostriedkov uložených v banke,
e) výnosy z podujatí a činností organizovaných klubom,
f) úradne povolené zbierky.

XIV.
Doba trvania MKCK

1. Klub sa zakladá na dobu neurčitú. Klub vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
2. Klub môže zaniknúť:
a) rozhodnutím schôdze, za ktoré hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov MKCK,
b) ak sa schôdza členov nezíde dlhšie ako 24 mesiacov.

XV.
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia týchto stanov môže schôdza meniť len rozhodnutím, za ktoré hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov MKCK. Výklad týchto stanov podáva výbor MKCK.
2. Pri zániku klubu majú členovia nárok na podiel z likvidačného zostatku klubu, ktorý určí likvidačná komisia zvolená schôdzou členov MKCK. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov v pomere k výške ich splatených vkladov a záväzkov ku dňu zániku klubu.
3. Ostatné vzťahy, neupravené týmito stanovami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Príloha č. 1 k stanovám MKCK:

Znak MKCK

Vlajka MKCK